Klima, miljø og naturmangfold

Asker skal ta sin del av oppgaven med å kutte klimautslipp

FN har erklært både en klima- og en naturkrise. Krisene er så alvorlige at de kan ødelegge livsgrunnlaget for senere generasjoner. Endringene i klimaet påvirker naturmangfoldet, og på samme tid fører endringer i naturen til en forsterkning av klimakrisen. Effekten av krisene påvirker oss også her i Asker. Arbeiderpartiet mener at natur- og klimapolitikk skal være rammen rundt all annen politikk.

Asker skal ta sin del av oppgaven med å kutte klimautslipp

Verden står overfor store oppgaver for å redusere klimagassutslippene mot 2030. Norge har satt et mål om å redusere utslippene med 55 prosent fram til 2030 sammenlignet med utslippene i 1990. Kommunene har et betydelig ansvar for at dette målet blir nådd. 

For å få til dette, må vi produsere mer fornybar energi, bruke energien mer effektivt, redusere transportbehovet vårt, forbruke mindre og sørge for at råvarer ikke går til spille, men forblir i kretsløpet så lenge som mulig.

 Arbeiderpartiet mener vi trenger en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp mens vi skaper jobber, samtidig som vi sørger for at utslippskuttene ikke rammer skjevt.

 Arbeiderpartiet har stilt seg bak kommunens handlingsplan mot klimaendringer for perioden 2021-2033. Det innebærer at Asker skal redusere sine utslipp med 67 prosent innen 2030. 

Kommunen har mulighet til å sette fart på det grønne skiftet som planmyndighet, som utbyggerog eier av kommunale bygg og anlegg, men også som innkjøper, tjenesteleverandør, samfunnsutvikler og innovasjonsdriver. 

Kommunen må effektivisere bruken av energi i egne bygg og bidra til økt produksjon av fornybar energi. 

Asker Arbeiderparti vil jobbe for at:

 • Klima og miljø skal legges til grunn i alle politikkområder og ved all utvikling av politikk.
 • Oppdaterte og strenge energi- og miljøkrav skal legges til grunn ved oppføring av nye kommunale bygg.
 • Det stilles krav om gjenbruk av materialer i nye bygg.
 • Asker øker fornybar kraftproduksjon ved å installere solcellepaneler og varmepumper på kommunale bygg.
 • Innsatsen på energieffektiviseringstiltak styrkes i kommunens bygg og det stimuleres til ENØK- tiltak i private hjem og bedrifter gjennom god veiledning fra kommunen.
 • Klimatiltak gis høy prioritet i kommunal saksbehandling og kostnadsfri søknadsbehandling for slike tiltak videreføres.
 • Det legges til rette for sirkulære løsninger med utgangspunkt i den betydelige kompetansen vi har i kommunen og næringslivet vårt.
 • Kommunen skal være en krevende innkjøper av varer og tjenester ved å etterspørre nye innovative, miljøvennlige løsninger i kommunens anskaffelser og vekte klima og miljø høyt ved valg av tilbyder.
 • Det finnes tilstrekkelig med ladestasjoner for fossilfrie kjøretøy.
 • Det blir vanlig med utslippsfrie byggeplasser i kommunen.
 • Kommunens bilpark skal så langt det er mulig bli fossilfri.

Ta vare på naturen og naturmangfoldet i Asker.

Store naturarealer i Asker er bygget ned eller er under press for videre utbygging. Skog, våtmarker og myr er områder som har stor betydning i et klimaperspektiv, og må forvaltes deretter. Naturmangfold har en verdi i seg selv som vi må ta vare på for framtiden. Rundt tettstedene er det områder som er av stor betydning som nærfriluftsområder. Med det utbyggingspresset som er i deler av kommunen, er det viktig med sterkt vern av disse områdene. 

Norge har knapphet på matjord, samtidig som beredskapshensyn tilsier at vi skal produsere mer mat lokalt. De siste tiårene har stadig mer matjord i Asker gått tapt til utbygging. Vi må derfor sikre et sterkere jordvern for å sikre muligheter for matproduksjon også i framtiden.

Asker Arbeiderparti vil jobbe for at:

 • Kommunen etterstreber en nullvisjon for nedbygging av matjord.
 • Verdifulle natur- og friluftsområder sikres mot videre utbygging og andre inngrep. Det er viktig både å sikre større, sammenhengende naturarealer, samt grønne lunger nær tettstedene.
 • • Kommunens rolle og kompetanse i natur og klimaarbeidet styrkes, med særlig vekt på bærekraftig arealforvaltning.
 • Skjerpede regler for 100 meters beltet skal prioriteres. Ulovlige tiltak følges opp og håndheves.
 • Båthavner må ikke stenge allmenhetens tilgang til kysten.
 • Viktige vassdrag skal beholdes eller rehabiliteres som grønne strenger gjennom Asker- landskapet.
 • Flere, eller større spesielt viktige naturområder, inklusive områder i sjøen, langs kysten og langs vassdrag, sikres i form av vernestatus.
 • Myr, som er et viktig karbonlager, sikres mot inngrep og nedbygging.
 • Kommunens avfallsstasjoner Yggeseth og Follestad skal ta imot avfall for kildesortering uten krav om brukerbetaling.
 • Det settes inn tiltak mot fremmede arter i flora og fauna.
 • Kommunen utformer tiltak for å redusere matsvinn i egen virksomhet.
 • Matsvinnet reduseres i hele kommunen, gjennom målrettet innsats mot privatboliger, bedrifter og institusjoner. 
Oversiktsbilde av et rolig skogsvann, omgitt av trær. Foto: Øivind Haug

Ta vare på naturen og naturmangfoldet i Asker.

 Store naturarealer i Asker er bygget ned eller er under press for videre utbygging. Skog, våtmarker og myr er områder som har stor betydning i et klimaperspektiv, og må forvaltes deretter. Naturmangfold har en verdi i seg selv som vi må ta vare på for framtiden. Rundt tettstedene er det områder som er av stor betydning som nærfriluftsområder. Med det utbyggingspresset som er i deler av kommunen, er det viktig med sterkt vern av disse områdene. 

Norge har knapphet på matjord, samtidig som beredskapshensyn tilsier at vi skal produsere mer mat lokalt. De siste tiårene har stadig mer matjord i Asker gått tapt til utbygging. Vi må derfor sikre et sterkere jordvern for å sikre muligheter for matproduksjon også i framtiden.

Asker Arbeiderparti vil jobbe for at:

 • Kommunen etterstreber en nullvisjon for nedbygging av matjord.
 • Verdifulle natur- og friluftsområder sikres mot videre utbygging og andre inngrep. Det er viktig både å sikre større, sammenhengende naturarealer, samt grønne lunger nær tettstedene.
 • Kommunens rolle og kompetanse i natur og klimaarbeidet styrkes, med særlig vekt på bærekraftig arealforvaltning.
 • Skjerpede regler for 100 meters beltet skal prioriteres. Ulovlige tiltak følges opp og håndheves.
 • Båthavner må ikke stenge allmenhetens tilgang til kysten.
 • Viktige vassdrag skal beholdes eller rehabiliteres som grønne strenger gjennom Asker- landskapet.
 • Flere, eller større spesielt viktige naturområder, inklusive områder i sjøen, langs kysten og langs vassdrag, sikres i form av vernestatus.
 • Myr, som er et viktig karbonlager, sikres mot inngrep og nedbygging.
 • Kommunens avfallsstasjoner Yggeseth og Follestad skal ta imot avfall for kildesortering uten krav om brukerbetaling.
 • Det settes inn tiltak mot fremmede arter i flora og fauna.
 • Kommunen utformer tiltak for å redusere matsvinn i egen virksomhet.
 • Matsvinnet reduseres i hele kommunen, gjennom målrettet innsats mot privatboliger, bedrifter og institusjoner.
Flere røde, små naust ligger langs vannkanten. Foto: Øivind Haug

En renere fjord, trygt drikkevann og god beredskap.

Tilstanden i Oslofjorden har de siste årene forverret seg dramatisk, og årsaker som trekkes fram er blant annet kloakkutslipp, overfiske, avrenning fra landbruket og tilførsel av miljøgifter. Dette har ført til at tareskogen og fiskebestanden er redusert og artsmangfoldet har blitt fattigere. Arbeiderpartiet vil bidra til at Asker gjør det som er nødvendig for å sikre livet i fjorden til beste for både dagens og framtidens innbyggere og iverksette nødvendige tiltak for å sikre fjorden for framtiden. 

Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet på lokalt nivå. Den har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Beredskap berører mange samfunnsområder fra naturhendelser som flom og skogbrann til helseberedskap og nødstrøm.

Asker Arbeiderparti vil jobbe for at:

 • Alle avløpsanlegg der kommunen er eier eller deleier skal følge opp statlige pålegg om strengere krav til rensing – herunder også nitrogenrensing.
 • Kommunen skal følge opp tiltakene i Oslofjordplanen knyttet til avrenning fra landbruk, ivaretakelse av sårbare arter og naturtyper og arealplanlegging i strandsonen.
 • Kommunen sikrer tilstrekkelig kapasitet til å motta septik fra fritidsbåter.
 • Kommunen sikrer innbyggere drikkevann av god kvalitet gjennom nødvendige investeringer og vedlikehold.
 • Kommunen følger opp beredskapsplikten som ligger i sivilbeskyttelsesloven.

Er du enig med Asker Arbeiderparti om Klima, miljø og naturmangfold?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker