Om Asker Arbeiderparti

Asker Arbeiderparti


Styret

 • Marianne er Asker Aps varaordførerkandidat ved kommunevalget i 2019. Hun er gift, har fire barn og bor i Vollen. Hun er engasjert i sitt nærmiljø, og sitter nå som gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Asker. Hun vil at ansatte i Asker kommune skal ha faste, hele stillinger, hun vil ha skolemat i Askerskolen. Hun har også engasjert seg mot profitt innen barnehage- og omsorgsdrift. Marianne vil også løse opp i Askers trafikkfloker; E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien.

 • Roger Olsen, er 61 år og bor på Tofte. Han er gift med Heidi, har en sønn og 2 barnebarn og 2 bonusbarn og barnebarn, Selvstendig næringsdrivende og er eier/daglig leder på Privaten Cafe. Har mitt ståsted fra industrien på Tofte og det faglig politiske livet Fellesforbundet, har hatt masse verv både i Fellesforbundet og i Norske Skog. Har nå min fjerde periode i kommunestyret og håper selvfølgelig at jeg får min femte periode i Nye Asker Kommune. Saker som jeg brenner veldig for er de svakeste i samfunnet og har nå sittet i 20 år i styret i Jobbhuset Hurum som er en VTA bedrift, næringsliv og reiseliv og turisme og masse mer. Mitt motto for å bli med i kommune politikken er at man må delta for å påvirke.

 • Bo Rasmussen

 • Anne-Hilde er gift med Bjørn-Erik, bor i Sætre og trives godt både "i skogen" og i båten på fjorden. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier, og arbeider for tiden i Kongsberg distriktspsykiatriske senter som sekjsonsleder. Hun er styremedlem i Oslofjordens friluftsråd. Hun er kasserer i styret i Asker Ap. Hun var kommunestyremedlem 2003-2011, derav ordfører i Hurum fra 2007 til 2011.

 • Alle skal med · Vil jobbe for at nye Asker skal være mulighetenes kommune for alle uansett bakgrunn slik at ingen opplever utenforskap. · Vil jobbe for å få flere miljø- og helsepersonell inn i Askerskolen · Vil jobbe for en bedre kommunal boligpolitikk hvor det bygges langt flere nøkterne boliger for ungdom og folk med normale inntekter. · Vil jobbe for at det innføres et gratis skolemåltid for alle i grunnskolen i nye Asker

 • Thora Wahl

  Lærer - "Gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Røyken"

 • En bærekraftig kommune, og like muligheter for alle. Trude er født i 1968, bosatt i Røyken, gift og mor til 2 ungdommer som nå går på videregående skole. Hun er samfunnsøkonom og pendler til jobb i Oslo. Trude er forholdsvis fersk som politiker, men har denne siste kommunestyreperioden vært vara til Røyken kommunestyre etter første gang å ha stilt til valg ved kommunevalget i 2015. Gjennom lokalpolitikken vil hun være med på å påvirke beslutninger som går i retning av å sikre målet om at alle skal ha like muligheter – og grunnlaget for like muligheter legges i oppveksten. Hun vil også arbeide for at alle skal ha mulighet for en aktiv og meningsfylt fritid gjennom deltakelse i idretts- eller kulturliv mv, samt en verdig omsorg også når man ikke kan forsørge seg selv. Kommunens tjenester skal drives på en måte som også sikrer de som utfører tjenestene gode arbeidsvilkår. Sist, men ikke minst, ønsker Trude å bidra til at kommunens virksomhet gjøres mest mulig klimavennlig og at kommunen i størst mulig grad skal legge til rette for at også innbyggerne kan gjøre valg som er mest mulig miljøvennlige. For eksempel må kollektivtilbudet forbedres og gang- og sykkeltraseer sikres om folk i større grad skal kunne velge bort bilen i hverdagen. I Asker er det mange flotte naturområder, ved kysten og i skogen. Trude vil stå på for at disse områdene tas vare på for fremtidige generasjoner, slik at de kan brukes for rekreasjon, men også slik at vi ivaretar det biologiske mangfoldet.

 • Et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom i Asker.

Lokallag i Asker Arbeiderparti

 • Asker Arbeiderlag

 • Hurum Arbeiderlag

 • Røyken Arbeiderlag