Våre politikere

 • Marianne Riis Rasmussen

  marisras@online.no 905 16 607

  Marianne er vår ordførerkandidat. Hun vil gjøre det lettere å vokse opp i Asker, Bedre skolemiljø, matens betydning, mindre måling og mer læring. Hun vil gi hjemmeboende eldre bedre hjemmetjenester, mer nærhet, tid og forutsigbarhet. Hun vil også løse opp i Askers trafikkfloker; E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien.

 • Solav Abbas

 • Anders Utne

  Anders vil arbeide for en aktiv kommunal boligpolitikk, som styrker mulighetene for at ungdom og folk med vanlig inntekt kan skaffe seg bolig. Han vil arbeide for at Bærum sykehus forblir et fullverdig akuttsykehus og for at Blakstad sykehus blir sentralt i det psykiatriske tilbudet i Vestre Viken sykehusområde. Anders vil arbeide for at ny E18 gjennom Asker i størst mulig grad legge i tunnel, til glede for miljøet og at frigjorte arealer åpnes for boligbygging.

 • Svein Hillestad

  Svein vil jobbe for attraktive, rusfrie fritidstilbud til ungdom, og tilstrekkelig skole- skole og barnehagekapasistet i nærområdet. Han vil jobbe for en bedre eldreomsorg i nærområdene. Svein er også opptatt av at togtilbudet må bli bedre og at ny Røykenvei må bygges.

 • Abdirahman Abdulkadir Mohamed

  Abdirahman vil jobbe for et lokalsamfunn hvor alle inkluderes og har like forutsetninger til å gjøre Asker til et enda bedre sted å bo. Han vil jobbe for å bedre integreringen i Borgensonen, styrke Hagaløkka skole og forhindre elevflukt.

 • Elisabeth Fanghol

  elisabeth.fanghol@gmail.com 938 82 122

  Elisabeth Fanghol er sykepleier og bor i Asker. Hun er 7. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • May Myklebust

  May vil jobbe for at Asker skal være mulighetenes kommune for alle, uavhengig av inntekt og helsetilstand. Hun vil styrke lavterskeltilbudet innen rus og psykiatri og jobbe for aktive rusfrie fritidstilbud til ungdom. May vil bygge langt flere nøkterne boliger for folk med normale inntekter.

 • Lisa Jakobsen

  Lisa vil jobbe for å øke helsesøsterbemanningen i barne- og ungdomsskolenskolen, og for å forbedre seksualundervisningen i skolen, for å blant annet forebygge seksuelle overgrep og voldtekt.

 • Kristin Oudmayer

  Kristin vil jobbe for et rausere og mer inkluderende arbeidsliv for mennesker med minoritetsbakgrunn og mennesker med psykiske utfordringer. Hun vil jobbe for at alle skal ha mulighet til å etablere seg i Asker. Vi må bygge flere ungdomsboliger og boliger inne rus og psykiatri. Kristin vil jobbe for at alle ansatte i barnehage, skole og SFO må forpliktes og involveres i arbeidet mot mobbing.