Våre politikere


Kandidater 2019

 • Jeg er Ivar Granum, født i 1956, født, oppvokst og etablerte familie på Filtvet, gift med Inger-Lise (Lisa) og har fem barnebarn Fritidsinteressene mine er vintersport (skiflyvning), hus, hjem og familie. I inneværende periode er jeg gruppeleder for Hurum Ap og nestleder i fellesnemda for nye Asker kommune. I politikken brenner jeg for - hele faste stillinger - å verne om viktige lokale arbeidsplasser - rettferdighet og åpne politiske vedtak - helse- og omsorgssektoren - å sikre god lokaldemokratisk forankring.

 • Marianne er Asker Aps varaordførerkandidat ved kommunevalget i 2019. Hun er gift, har fire barn og bor i Vollen. Hun er engasjert i sitt nærmiljø, og sitter nå som gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Asker. Hun vil at ansatte i Asker kommune skal ha faste, hele stillinger, hun vil ha skolemat i Askerskolen. Hun har også engasjert seg mot profitt innen barnehage- og omsorgsdrift. Marianne vil også løse opp i Askers trafikkfloker; E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien.

 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver - "Sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge"

 • Roger Olsen, er 61 år og bor på Tofte. Han er gift med Heidi, har en sønn og 2 barnebarn og 2 bonusbarn og barnebarn, Selvstendig næringsdrivende og er eier/daglig leder på Privaten Cafe. Har mitt ståsted fra industrien på Tofte og det faglig politiske livet Fellesforbundet, har hatt masse verv både i Fellesforbundet og i Norske Skog. Har nå min fjerde periode i kommunestyret og håper selvfølgelig at jeg får min femte periode i Nye Asker Kommune. Saker som jeg brenner veldig for er de svakeste i samfunnet og har nå sittet i 20 år i styret i Jobbhuset Hurum som er en VTA bedrift, næringsliv og reiseliv og turisme og masse mer. Mitt motto for å bli med i kommune politikken er at man må delta for å påvirke.

 • Anders Utne

  Anders vil arbeide for en aktiv kommunal boligpolitikk, som styrker mulighetene for at ungdom og folk med vanlig inntekt kan skaffe seg bolig. Samferdsel er viktig for den nye kommunen, der har vi utfordringer som må løses. Utbedre Spikkestadkorridoren og bedre togtilbudet på denne strekningen. Ta i bruk fjorden som ferdselsåre for kollektivtrafikk og styrke tverrgående kollektivtrafikk i Asker. Satse på "kortreiste" arbeidsplasser i den nye kommunen.

 • En bærekraftig kommune, og like muligheter for alle. Trude er født i 1968, bosatt i Røyken, gift og mor til 2 ungdommer som nå går på videregående skole. Hun er samfunnsøkonom og pendler til jobb i Oslo. Trude er forholdsvis fersk som politiker, men har denne siste kommunestyreperioden vært vara til Røyken kommunestyre etter første gang å ha stilt til valg ved kommunevalget i 2015. Gjennom lokalpolitikken vil hun være med på å påvirke beslutninger som går i retning av å sikre målet om at alle skal ha like muligheter – og grunnlaget for like muligheter legges i oppveksten. Hun vil også arbeide for at alle skal ha mulighet for en aktiv og meningsfylt fritid gjennom deltakelse i idretts- eller kulturliv mv, samt en verdig omsorg også når man ikke kan forsørge seg selv. Kommunens tjenester skal drives på en måte som også sikrer de som utfører tjenestene gode arbeidsvilkår. Sist, men ikke minst, ønsker Trude å bidra til at kommunens virksomhet gjøres mest mulig klimavennlig og at kommunen i størst mulig grad skal legge til rette for at også innbyggerne kan gjøre valg som er mest mulig miljøvennlige. For eksempel må kollektivtilbudet forbedres og gang- og sykkeltraseer sikres om folk i større grad skal kunne velge bort bilen i hverdagen. I Asker er det mange flotte naturområder, ved kysten og i skogen. Trude vil stå på for at disse områdene tas vare på for fremtidige generasjoner, slik at de kan brukes for rekreasjon, men også slik at vi ivaretar det biologiske mangfoldet.

 • Jeg er Thomas Hatten og er 39 år. Opprinnelig kommer jeg fra Mosjøen i Nordland fylke, men har bodd på Tofte siden 2002. Jeg er samboer og har to gutter på 15 og 17 år. Til daglig jobber jeg som rådgiver innen vann/avløp i Viva IKS og er brannkonstabel i Hurum brannvesen. Politisk er jeg opptatt av bærekraftig infrastruktur og rettferdig fordeling. På fritiden er det musikkutøvelse og båtliv som prioriteres.

 • Viktigste sakene til Nimrah er : -gratis skolemåltid -billigere kollektiv -bra idrett og fritidstilbud for alle barn og unge -minske forskjellene i Asker

 • Magne er vernepleier og jobber i hjemmesykepleien i Røyken. Har i flere år vært tillitsvalgt i Fagforbundet. Han er opptatt av kultur, idrett, musikk og friluftsliv. Oppvekstsektoren er viktig, der barnehager og skoler skaper rom for god læring. Vi må ha gode rammevilkår til velferd, sykehjem, hjemmetjeneste og boliger for psykisk utviklingshemmede

 • Solav Abbas

  Mine hjertesaker er: 1- Integrering; jeg har jobbet med integrering og inkludering siden den dagen jeg kom til Norge i 1999. 2- Trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge . 3- Arbeid til alle; skaffe flere arbeidsplasser i kommunen, arbeid er viktig for helsen.

 • Et godt kollektivtilbud for alle i Asker.

 • Alle skal med · Vil jobbe for at nye Asker skal være mulighetenes kommune for alle uansett bakgrunn slik at ingen opplever utenforskap. · Vil jobbe for å få flere miljø- og helsepersonell inn i Askerskolen · Vil jobbe for en bedre kommunal boligpolitikk hvor det bygges langt flere nøkterne boliger for ungdom og folk med normale inntekter. · Vil jobbe for at det innføres et gratis skolemåltid for alle i grunnskolen i nye Asker

 • Et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom i Asker.

 • Cecilie er 37 år, født og oppvokst i Asker. Jobber på Hvalstad og er aktiv i Asker Kirkekor. Hun er opptatt av et sterkere felleskap, et godt oppvekstmiljø og mindre klasseskille. Kollektivtrafikken må få et bedre tilbud og båttransporttilbudet må utvides.

 • Svein vil jobbe for attraktive, rusfrie fritidstilbud til ungdom, og tilstrekkelig skole- skole og barnehagekapasistet i nærområdet. Han vil jobbe for en bedre eldreomsorg i nærområdene. Svein er også opptatt av at togtilbudet må bli bedre og at ny Røykenvei må bygges.

 • Jeg brenner for et godt oppvekstmiljø for alle barn og unge, en inspirerende skole med et godt og trygt læringsmiljø. En verdig og trygg eldreomsorg er en av kommunens viktigste oppgaver. Samtidig bør eldre uten pleiebehov ha gode tilbud og muligheter for en meningsfull hverdag. Asker trenger en aktiv næringspolitikk og sammen med lokalt næringsliv bør kommunen ta en tydelig rolle for å sikre flere private arbeidsplasser. I tillegg vil jeg jobbe for at Asker tar ansvar for å bevare miljøet i kommunen, gjennom en bærekraftig klimapolitikk og å være aktiv i å bevare skjærgården, skogen og landskapet i kommunen vår. Kampen mot fremmede arter bør intensiveres.

 • Morgendagens boligløsning for eldre og førstegangsetablerere. Gode og trygge kommunale utleieboliger for eldre. Kommunen skal tilby ernæringsrike måltider hver dag til alle eldre som er innenfor helse og omsorgssystemet i kommunen. Ta vare på vår kulturarv, spesielt industrikulturen. Streng strandsonepolitikk og sikre allmenhetens tilgang til strandsonen. Gratis IKT tilbud ved alle innbyggertorgen og kompetansesentrene.

 • Jeg er født på Asker fødehjem i 1950 og har levd hele mitt liv i de vakre Asker- og Røykenbygdene. Den nye storkommunen vår må rustes til å stå imot presset på natur- og kulturlandskap. Varig vern av marka, matjorda og strandsonen er mål og motivasjon for mitt politiske arbeid for nye Asker.

 • Ole Kjølen

  Pensjonert ingeniør og lærer, bonde på heltid - "Jeg vil jobbe for jordvern,og at folket må få mer innflytelse i viktige saker i kommunen, ikke la utbygger styre. "

 • Heidi brenner for god skole og utdanning for alle, skolemat på barne- og ungdomsskolen, redusere sosiale forskjeller og ulikhet i samfunnet, god integreringspolitikk, aktiv næringsliv og miljø.

 • Ole Jo Søbye er født i 1950 på Hamar, bor nå på Sætre. Har tidligere også bodd i Fredrikstad, Kråkerøy, Moss, Drammen, Leir og Asker. Han er gift, har 2 voksne barn i arbeid, oh 1 barnebarn. Har utdannelse i Fagbrev Radio og TV, arbeider som selvstendig næringsdrivende, Båtelektronikk og DAB Radio. Fritidsinteresser er WWII, Bilferie i EU vinterstid, Seilbåt om sommeren. Politisk: Frihet likhet og brorskap og Norge Inn i EU. Er vararepresentant til kommunestyret og stiller nå til gjenvalg.

 • Mitt engasjement lokalt er at det offentlige transporttilbudet må styrkes og forbedres i den nye storkommunen. Det vil spesielt være et større behov for utbedring av det offentlige transporttilbudet spesielt med tanke på at tre ulike kommuner skal knyttes sammen til å bli en stor kommune. Utnyttelse av sjøveien med El-ferger bør legges mer vekt på, for å lette transporten fra Slemmestadveien og Røykenveien. Innen kultur, idrett og friluftsliv tenker jeg det er viktig at vi styrker og bevarer den oppbyggingen av idrettslag og kulturskolene vi har skapt fra før av.

 • Aps visjon om «først skape, så dele» og «alle skal med» er viktig for meg. Det betyr at vi i Asker må sørge for toppkvalitet i utdannings- og velferdstjenester, sikre gode veier og attraktiv kollektivtransport som binder kommunen sammen, og god styring slik at vi klarer å balansere utbygging og vern. Flere kortreiste arbeidsplasser er viktig, og at disse kommer alle hoveddeler av kommunen til del. Kampen mot større forskjeller er en sentral oppgave. Vi må sikre at det blir varierte miljøer rundt de utpekte sentrene, både med god service og et boligtilbud som også folk med vanlige inntekter, kan ha tilgang til. Kommunen må drive en aktiv bolig- og sentrumspolitikk som følger opp dette. Jeg er utdannet samfunnsøkonomi og geograf. Jeg har i en årrekke vært faglig leder på departementsnivå og i en fylkeskommune innenfor samfunns-planlegging og næringsutvikling. Jeg har vært medlem i fylkestinget i de to siste periodene, og arbeidet særlig med kultur, næringsutvikling og samferdsel. I forrige periode var jeg vara til både oppvekst- og teknikk/kulturkomiteen i kommunen. I denne perioden har jeg vært i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg har sittet i styret for partilaget bl.a. som nestleder, og har også vært leder for programarbeidet i flere omganger. Jeg har i mange år vært medlem av menighetsråd. Jeg er gift, har tre barn og seks barnebarn.

 • Anne-Hilde er gift med Bjørn-Erik, bor i Sætre og trives godt både "i skogen" og i båten på fjorden. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier, og arbeider for tiden i Kongsberg distriktspsykiatriske senter som sekjsonsleder. Hun er styremedlem i Oslofjordens friluftsråd. Hun er kasserer i styret i Asker Ap. Hun var kommunestyremedlem 2003-2011, derav ordfører i Hurum fra 2007 til 2011.

 • Trygg oppvekst for alle. Helse og omsorgstjenester med kvalitet.

 • 1. Asker er mulighetenes kommune for alle 2. Rimelige og billige boliger for ungdom og unge voksne. 3. Trygge skoleveier 4. Bygging og utbedring av gang og sykkelvei

 • Kristin er 52 år, oppvokst i Svolvær, Lofoten. Jobber som høgskolelektor i HR og ledelsesfag ved Høyskolen Kristiania. Er opptatt av likeverd, inkludering og arbeid for alle - også for dem som trenger ekstra tilrettelegging.

 • Knut Lundby

  Knut engasjerer seg i lokalpolitikken for å bidra til sterke fellesskap på tvers av gamle grenser, og med gode lokalsamfunn innenfor den nye kommunen. Knut er særlig opptatt av kirkens rolle i denne utviklingen. Han har mange år bak seg i det kirkelige demokratiet, som medlem og leder i bispedømmerådet. Han er nå pensjonist, fra stillingen som professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

 • Torunn vil jobbe for at den offentlige skolen i nye Asker skal ha høy kvalitet og være en god læringsarena for alle, uansett bakgrunn. Hun er opptatt av at skolen skal engasjere elevene, og at alle skal oppleve mestring og trivsel.


Kommunestyret

 • Marianne er Asker Aps varaordførerkandidat ved kommunevalget i 2019. Hun er gift, har fire barn og bor i Vollen. Hun er engasjert i sitt nærmiljø, og sitter nå som gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Asker. Hun vil at ansatte i Asker kommune skal ha faste, hele stillinger, hun vil ha skolemat i Askerskolen. Hun har også engasjert seg mot profitt innen barnehage- og omsorgsdrift. Marianne vil også løse opp i Askers trafikkfloker; E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien.

 • Solav Abbas

  Mine hjertesaker er: 1- Integrering; jeg har jobbet med integrering og inkludering siden den dagen jeg kom til Norge i 1999. 2- Trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge . 3- Arbeid til alle; skaffe flere arbeidsplasser i kommunen, arbeid er viktig for helsen.

 • Anders Utne

  Anders vil arbeide for en aktiv kommunal boligpolitikk, som styrker mulighetene for at ungdom og folk med vanlig inntekt kan skaffe seg bolig. Samferdsel er viktig for den nye kommunen, der har vi utfordringer som må løses. Utbedre Spikkestadkorridoren og bedre togtilbudet på denne strekningen. Ta i bruk fjorden som ferdselsåre for kollektivtrafikk og styrke tverrgående kollektivtrafikk i Asker. Satse på "kortreiste" arbeidsplasser i den nye kommunen.

 • Svein Hillestad

  Svein vil jobbe for attraktive, rusfrie fritidstilbud til ungdom, og tilstrekkelig skole- skole og barnehagekapasistet i nærområdet. Han vil jobbe for en bedre eldreomsorg i nærområdene. Svein er også opptatt av at togtilbudet må bli bedre og at ny Røykenvei må bygges.

 • Abdirahman vil jobbe for et lokalsamfunn hvor alle inkluderes og har like forutsetninger til å gjøre Asker til et enda bedre sted å bo. Han vil jobbe for å bedre integreringen i Borgensonen, styrke Hagaløkka skole og forhindre elevflukt.

 • Alle skal med · Vil jobbe for at nye Asker skal være mulighetenes kommune for alle uansett bakgrunn slik at ingen opplever utenforskap. · Vil jobbe for å få flere miljø- og helsepersonell inn i Askerskolen · Vil jobbe for en bedre kommunal boligpolitikk hvor det bygges langt flere nøkterne boliger for ungdom og folk med normale inntekter. · Vil jobbe for at det innføres et gratis skolemåltid for alle i grunnskolen i nye Asker

 • Lisa Jakobsen

  Lisa vil jobbe for å øke helsesøsterbemanningen i barne- og ungdomsskolenskolen, og for å forbedre seksualundervisningen i skolen, for å blant annet forebygge seksuelle overgrep og voldtekt.

 • Kristin Oudmayer

  Kristin vil jobbe for et rausere og mer inkluderende arbeidsliv for mennesker med minoritetsbakgrunn og mennesker med psykiske utfordringer. Hun vil jobbe for at alle skal ha mulighet til å etablere seg i Asker. Vi må bygge flere ungdomsboliger og boliger inne rus og psykiatri. Kristin vil jobbe for at alle ansatte i barnehage, skole og SFO må forpliktes og involveres i arbeidet mot mobbing.


Styret

 • Marianne er Asker Aps varaordførerkandidat ved kommunevalget i 2019. Hun er gift, har fire barn og bor i Vollen. Hun er engasjert i sitt nærmiljø, og sitter nå som gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Asker. Hun vil at ansatte i Asker kommune skal ha faste, hele stillinger, hun vil ha skolemat i Askerskolen. Hun har også engasjert seg mot profitt innen barnehage- og omsorgsdrift. Marianne vil også løse opp i Askers trafikkfloker; E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien.

 • Roger Olsen, er 61 år og bor på Tofte. Han er gift med Heidi, har en sønn og 2 barnebarn og 2 bonusbarn og barnebarn, Selvstendig næringsdrivende og er eier/daglig leder på Privaten Cafe. Har mitt ståsted fra industrien på Tofte og det faglig politiske livet Fellesforbundet, har hatt masse verv både i Fellesforbundet og i Norske Skog. Har nå min fjerde periode i kommunestyret og håper selvfølgelig at jeg får min femte periode i Nye Asker Kommune. Saker som jeg brenner veldig for er de svakeste i samfunnet og har nå sittet i 20 år i styret i Jobbhuset Hurum som er en VTA bedrift, næringsliv og reiseliv og turisme og masse mer. Mitt motto for å bli med i kommune politikken er at man må delta for å påvirke.

 • Bo Rasmussen

 • Anne-Hilde er gift med Bjørn-Erik, bor i Sætre og trives godt både "i skogen" og i båten på fjorden. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier, og arbeider for tiden i Kongsberg distriktspsykiatriske senter som sekjsonsleder. Hun er styremedlem i Oslofjordens friluftsråd. Hun er kasserer i styret i Asker Ap. Hun var kommunestyremedlem 2003-2011, derav ordfører i Hurum fra 2007 til 2011.

 • Alle skal med · Vil jobbe for at nye Asker skal være mulighetenes kommune for alle uansett bakgrunn slik at ingen opplever utenforskap. · Vil jobbe for å få flere miljø- og helsepersonell inn i Askerskolen · Vil jobbe for en bedre kommunal boligpolitikk hvor det bygges langt flere nøkterne boliger for ungdom og folk med normale inntekter. · Vil jobbe for at det innføres et gratis skolemåltid for alle i grunnskolen i nye Asker

 • Thora Wahl

  Lærer - "Gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Røyken"

 • En bærekraftig kommune, og like muligheter for alle. Trude er født i 1968, bosatt i Røyken, gift og mor til 2 ungdommer som nå går på videregående skole. Hun er samfunnsøkonom og pendler til jobb i Oslo. Trude er forholdsvis fersk som politiker, men har denne siste kommunestyreperioden vært vara til Røyken kommunestyre etter første gang å ha stilt til valg ved kommunevalget i 2015. Gjennom lokalpolitikken vil hun være med på å påvirke beslutninger som går i retning av å sikre målet om at alle skal ha like muligheter – og grunnlaget for like muligheter legges i oppveksten. Hun vil også arbeide for at alle skal ha mulighet for en aktiv og meningsfylt fritid gjennom deltakelse i idretts- eller kulturliv mv, samt en verdig omsorg også når man ikke kan forsørge seg selv. Kommunens tjenester skal drives på en måte som også sikrer de som utfører tjenestene gode arbeidsvilkår. Sist, men ikke minst, ønsker Trude å bidra til at kommunens virksomhet gjøres mest mulig klimavennlig og at kommunen i størst mulig grad skal legge til rette for at også innbyggerne kan gjøre valg som er mest mulig miljøvennlige. For eksempel må kollektivtilbudet forbedres og gang- og sykkeltraseer sikres om folk i større grad skal kunne velge bort bilen i hverdagen. I Asker er det mange flotte naturområder, ved kysten og i skogen. Trude vil stå på for at disse områdene tas vare på for fremtidige generasjoner, slik at de kan brukes for rekreasjon, men også slik at vi ivaretar det biologiske mangfoldet.

 • Et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom i Asker.

 • Abdirahman vil jobbe for et lokalsamfunn hvor alle inkluderes og har like forutsetninger til å gjøre Asker til et enda bedre sted å bo. Han vil jobbe for å bedre integreringen i Borgensonen, styrke Hagaløkka skole og forhindre elevflukt.

 • Gerd Eva Volden, er 63 år. Født, oppvokst og bor fortsatt, på Klokkarstua. Gift med Bjørn (siden 1973). To barn, Elin og Nina. Tre barnebarn, Leah, Julian og Emma. Er nå pensjonist. Tidligere jobbet på Skattekontoret i Hurum Kommune og Sosialkontoret. Deretter tillitsvalgtarbeid og lederjobber i Kommuneforbundet og Fagforbundet. Både på fylkesplan og nasjonalt nivå. Har vært politisk aktiv hele sitt voksne liv. Tidligere vært flere perioder både i kommunestyret i Hurum og i Buskerud fylkesting. Fritidsinteresser. Glad i sport. Turer i skog og mark. Familien og barnebarna. Generelt opptatt av det meste innen politikk. Utvikle Hurum Kommune til fortsatt å være en god kommune å leve og bo i. Spesielle områder er ansattes arbeidsforhold, samferdsel og helse, det er nok det som engasjerer mest. Stiller nå som varaordførerkandidat for Hurum Ap.

 • Knut Lundby

  Knut engasjerer seg i lokalpolitikken for å bidra til sterke fellesskap på tvers av gamle grenser, og med gode lokalsamfunn innenfor den nye kommunen. Knut er særlig opptatt av kirkens rolle i denne utviklingen. Han har mange år bak seg i det kirkelige demokratiet, som medlem og leder i bispedømmerådet. Han er nå pensjonist, fra stillingen som professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.