Bedre transport- for innbyggere og miljøet

En samordnet areal- og transportplan er viktig for å nå mål innen transport og miljø.

Veinettet i Asker har ikke holdt tritt med den store veksten vi har hatt de siste årene. En samordnet areal- og transportplan er viktig for å nå mål innen transport og miljø. Kommunens arealpolitikk skal stimulere til en bolig-, nærings- og transportutvikling som gir bedre muligheter for innbyggere og næringsliv til å redusere utslipp gjennom blant annet redusert behov for transport.

 Politiske beslutninger skal bidra til gode kollektive transportløsninger og trafikksikre veier over hele kommunen. Kollektivtilbudet er fylkeskommunens ansvar, men Asker kommune kan påvirke tilbudet gjennom innspill til fylkeskommunen og kollektivselskapene (Vy, Ruter og Brakar). 

Asker Arbeiderparti vil jobbe for at:

 • Det sørges for at alle stasjoner og holdeplasser er universelt utformet og har god tilgjengelighet både sommer og vinter.
 • Det etableres flere innfartsparkeringsplasser til biler og sykler ved kollektivknutepunktene. Disse bør ha et prisnivå som fremmer bruk av kollektivtransport.
 • Trafikksikkerhet skal veie tungt ved regulering av nye bo- og næringsområder.
 • Skoleveiene skal trygges med gangveier, underganger, nedsatt hastighet og fartsdumper.
 • Det sikres gjennomgående sykkeltraseer slik at sykkel kan velges framfor bil.
 • Alle busser skal ha funksjonelle skinner/rampe og sikkerhetssele for rullestolbrukere.
 • Kommunen bruker sin reguleringsmyndighet for å sikre areal til å oppgradere fremtidig vei, jernbane og andre samferdselstiltak. 
 • Røykenveien og Slemmestadveien blir utbedret med gang- og sykkelfelt, og at underganger bygges der dette mangler.
 • Røykenveien gjennom Heggedal blir miljøgate med redusert fart for å oppnå bedre trafikksikkerhet for skolebarna.
 • Videreføring av E-134 fra Dagslett til E-18 får prioritet.
 • Det blir forbud mot å kjøre elsparkesykler på fortau i sentrumsnære strøk.
 • Det utformes nye krav til parkering av el-sparkesykler slik at de ikke er til hinder for gående/ svaksynte og rullestolbrukere. Betaling for leie slutter først når el-sparkesykkel er plassert i definerte soner.
 • Fotobokser monteres i trafikkfarlige områder som for eksempel i krysset Heggedalsveien/Røykenveien.
 • Oslofjordforbindelsen med tunnelløp 2 må inn i statsbudsjettet i 2024.

Kommunen påvirker fylkeskommunen, staten og kollektivselskaper for å sikre et bedre kollektivtilbud i hele Asker, herunder:

 • Høyere hastighet og frekvens på Spikkestadbanen. 

• Bedre koordinering av tog- og bussruter. 

• Direkte buss fra Tofte til Asker. 

• Miljøvennlig helårs hurtigbåtforbindelse fra Vollen og Slemmestad med flere avganger enn i dag. Jobbe videre med rutetilbud til Sætre, og etter hvert til Tofte. 

• Lave priser og gode rabatter på kollektivtransport for ungdom opp til 18 år.

En kvinnelig busssjåfør på jobben. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Asker Arbeiderparti om Bedre transport- for innbyggere og miljøet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker