Boliger og gode bomiljøer for alle

Alle har rett til en gold bolig i et trygt bomiljø.

Alle har rett til en god bolig i et trygt bomiljø. Den norske boligmodellen innebærer at folk skal kunne kjøpe og eie egen bolig. Tilgang på boliger til akseptable priser er viktig for alle, også i Asker. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at det kan skapes trivelige bomiljøer med nærhet til handel, kollektivtransport, naturopplevelser og sosiale møteplasser.

De siste årene har boligprisene i Asker steget kraftig, som i resten av Osloregionen. Det samme har leieprisene. Dermed har det blitt vanskeligere for folk med vanlige lønninger å etablere seg i sin egen eller leid bolig. Forskjellen mellom å leie og å eie egen bolig er i ferd med å bli en av de største ulikhetsfaktorene i samfunnet. Arbeiderpartiet vil bidra til at det bygges boliger vanlige folk har råd til å bo i. 

Asker Arbeiderparti vil jobbe for at:

 •  Det utvikles boligprosjekter der man kan bo i alle livets faser med tilgang til fellesfunksjoner.
 • Det i nye boligprosjekter bygges flere boliger som er spesielt rettet mot unge.
 • Flere boligprosjekter utvikles som følger leie til eie-prinsippene.
 • Det bygges utleieboliger slik at det er mulig for unge i dag å få tilgang til bolig.
 • Utviklingen av boligprosjekter rundt kollektivknutepunktene fortsetter.
 • Kommunen tar i bruk egne tomtereserver til bygging av rimelige boliger.
 • Kommunen bruker sin reguleringsmyndighet til å påvirke utbyggingsmønster tilpasset folk med vanlige lønninger.
 • Behandlingstiden for byggesaker kortes ned, saksbehandlingskapasiteten styrkes.
 • Det utvikles gode bomiljøer ved å sikre nok grøntareal.
 • Kommunen stiller krav om innbyggernes medvirkning i større utbyggingsprosjekter og som et minstekrav skal statens veileder «Medvirkning i planlegging» følges. Dette gjelder ikke bare boligprosjekter, men også tiltak innen transport og næringsutvikling.
 • Nye boliger bygges for framtidens transportmåter, med ladepunkter for elbil, el-sykkel og parkeringsplasser til transportsykler og bilkollektiv.
 • Det vurderes å lage en leilighetsnorm for å sikre god bostandard.

Er du enig med Asker Arbeiderparti om Boliger og gode bomiljøer for alle?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker