En næringspolitikk for framtiden

Lokale næringsliv bidrar også til gode lokalsamfunn og økt bolyst.

Arbeid til alle har alltid vært en av Arbeiderpartiets viktigste saker. Trygge jobber og en lønn det går an å leve av, er avgjørende for den enkeltes frihet og for fellesskapet. 

Lokalt næringsliv bidrar også til gode lokalsamfunn og økt bolyst.

Å være en god vertskommune er en forutsetning for at eksisterende og nytt næringsliv kan utvikle seg videre. Asker skal være en næringsvennlig kommune som legger til rette areal for både eksisterende og nye bedrifter.

Næringslivet trenger god kommunikasjon med kommunen, tilgang på kompetent arbeidskraft og et boligtilbud som gjør at ansatte har mulighet for å bo og arbeide i Asker. Kommunen skal ha en oppdatert og offensiv næringsstrategi som kan følges opp med konkrete tiltak fra kommunens side, i samarbeid med næringslivet. Asker 

Arbeiderparti vil arbeide for at:

 • Det legges til rette for flere arbeidsplasser, oppstartsbedrifter, gründere og omstilling og grønn vekst i næringslivet i Asker.
 • Kommunen skal være en JA-kommune der bedrifter og innbyggere som vil starte egen bedrift skal bli møtt med lite byråkrati og kompetent og rask saksbehandling.
 • Kommunen skal være en JA-kommune der bedrifter og innbyggere som vil starte egen bedrift skal bli møtt med lite byråkrati og kompetent og rask saksbehandling.
 • Kommunen i samarbeid med Asker næringsråd etablerer fora som sikrer tidlig dialog mellom kommune og næringsliv for å avklare rammer og forventninger.
 • Kommunen samarbeider med lokale aktører som bidrar til å fremme innovasjon og verdiskaping og tilby gode møteplasser for gründere, eksisterende bedrifter og utdanningsinstitusjonene.
 • Kommunen er tydelig i valg av kriterier ved sine innkjøp og synliggjør slike i tidlige dialogprosesser med næringslivet. Viktige kriterier er klima/ miljø, kompetanse, seriøsitet og pris.
 • Anbudsprosesser i kommunens innkjøp utformes slik at også små og mellomstore – ofte lokale bedrifter – kan konkurrere om kontrakter.
 • Kommunen bidrar til å stimulere utvikling av prosjekter/bedrifter med sirkulær økonomi som forretningside med gjenvinning av materialer og råvarer.
 • Kommunen legger til rette for tett samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv.
 • Kommunen øker kapasiteten i avdeling for plan og bygg for å få ned saksbehandlingstiden.
 • Kompetansen i olje- og gassklyngen videreutvikles for å skape nye arbeidsplasser.
 • Dypvannskaiene på Slemmestad, Tofte, Filtvet og Sætre må bevares og videreutvikles.
 • Det skal skapes ny innovativ treforedlingsindustri i Asker. Eksempel her er biodrivstoffanlegget på Tofte.
 • Kommunen viderefører sine verdifulle eierandeler i Vardar og Hurum Energi.
 • Vi også i framtiden skal ha matproduksjon basert på et mangfoldig og aktivt landbruk i kommunen, blant annet gjennom å styrke vernet av matjord og dyrket mark og ved å etterstrebe en nullvisjon for nedbygging av matjord.
 • Det fremmes tiltak for å hindre gjengroing og jobbe for at matjord ikke ligger brakk.
 • Kommunen har en eiendomspolitikk for landbruket som sikrer et aktivt og lokalt eierskap.
 • Ordningen med landbruksvikar for landbruket i Asker gjeninnføres.
 • Lærlingeordningen ivaretas slik at det er ledige jobber ved ferdig grunnutdanning.
 • Voksenlærlinger får lengre støtteordninger fra NAV etter prøvetid.
 • Det tilbys lokale kurs for miljøsertifisering.
 • • Kommunen i samarbeid med næringslivet skal øke innsatsen for å opprette flere stillinger med varig tilrettelagte arbeid (VTA).

Er du enig med Asker Arbeiderparti om En næringspolitikk for framtiden?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker