En trygg oppvekst og god utdanning for alle.

Gode barnehager og skole er viktig for å utjevne forskjeller.

Gode barnehager for alle.

Gode barnehager er viktig for å utjevne forskjeller og for å gi alle barn en trygg oppvekst og like muligheter. Barna i Askers barnehager skal møte nok trygge voksne med rett kompetanse. I Asker er flertallet av barnehagene private. Asker Arbeiderparti vil at nye barnehager som bygges skal være i kommunal regi. 

Det må stilles like krav til private og kommunale barnehager hva angår bemanning, åpningstider og opptak. Det skal være attraktivt å jobbe i barnehager, skoler og støttetjenester for barn og unge i vår kommune. For å sikre gode tjenester til alle barn, skal mulighetene for etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage, skole og SFO styrkes. 

Asker Arbeiderparti vil:

 • At det er politikerne som skal avgjøre alle nye søknader om å etablere nye barnehager i kommunen.
 • Øke bemanningen av pedagoger og fagarbeider med rett kompetanse i barnehagene slik at forskjeller kan utjevnes og at barna våre får de beste muligheter til å utvikle seg og modnes.
 • Styrke satsingen på integrering og språk i barnehagen. For at alle barn skal få god trening i å snakke norsk i barnehagen, må ansatte beherske norsk.
 • At det skal gis tilbud om et sunt måltid i barnehager i Asker.
 • At kommunen tilbyr lengre åpningstider i barnehagen.
 • Jobbe for bedre demokratisk styring og kontroll med barnehagene i Asker.
 • Sikre bedre tilsyn for å sikre at tilskudd til private barnehager går til drift, og ikke til private barnehagekonsern.
 • Rekruttere flere menn til å jobbe i barnehagene.
 • At kommunen vurderer kjøp av private barnehager som selges.

En god skole for alle.

Den offentlige grunnskolen skal være for alle. En god skole og lik rett til utdanning er grunnleggende for å utjevne forskjeller og for å sikre like muligheter. Alle barn, uavhengig av funksjonsnivå, må få det tilbudet de trenger. For å klare dette, vil vi sikre at skolen rustes med nok ansatte, riktig kompetanse og et styrket lag rundt eleven. Tidlig innsats fordrer at barnas kompetanse kartlegges både i barnehagen og i skolen.

 Gjennom skolen skal de få kunnskap, utvikle holdninger og bli digitalt kreative, slik at de får grunnlaget til å mestre det digitale kunnskapssamfunnet gjennom livet. 

Vi ønsker oss en skole der alle barn lærer, mestrer og trives. Det krever blant annet tilstrekkelig med lærekrefter med riktig kompetanse og stedlige helsesykepleiere slik at skolene kan jobbe systematisk med forebygging av vold og mobbing. Asker 

Arbeiderparti vil jobbe for:

 • En fremtidsrettet fellesskole der hver elev får muligheten til å nå sitt potensial.
 • At Askerskolen skal ha nok lærere per elev til å minimum oppfylle lærernormen på alle skoler.
 • Minst en miljøarbeider ved hver skole.
 • At flere menn rekrutteres til skolene for å sikre bedre kjønnsbalanse blant de ansatte.
 • At alle skoler må jobbe aktivt for et skolemiljø fritt for rasisme, diskriminering, forskjellsbehandling, mobbing, seksuell trakassering og overgrep. Barn skal føle seg inkludert, uavhengig av utseende, funksjonsnivå, legning, livssituasjon eller familiebakgrunn.
 • At svømmeundervisningen skal styrkes og bli gitt av kvalifiserte lærere/instruktører i ordinær skoletid. Opplæringen skal skje både i fjord og basseng.
 • At alle skoler skal ha en plan for aktivt å bruke skolebiblioteket i det pedagogiske opplegget.
 • En skolehelsetjeneste som er tilgjengelig for alle elever gjennom å øke antall helsesykepleiere i Askerskolen.
 • At familier og barn som trenger hjelp og veiledning skal få dette uten unødig ventetid.
 • At den Alternative skolen styrkes, slik at barn og ungdom med spesielle utfordringer sikres et godt og likeverdig skoletilbud over hele kommunen.
 • At det startes et prøveprosjekt med skolepsykolog på ungdomsskolene i Asker.
 • At kjønn, kjønnsuttrykk, seksualitetsmangfold og grensesetting er en del av undervisningen.
 • At det startes et prøveprosjekt fra 1 – 4. klasse der lekser gjøres i løpet av skoledagen
 • At det blir innført tilbud om et sunt, enkelt og gratis skolemåltid.
 • Utenforskap, ensomhet og ekstremisme i skolen forebygges.
 • Alle 10.klassinger i Asker får besøke demokrativerkstedet på Utøya og 22. juli senteret i Oslo.
 • Det innføres gratis sanitærprodukter på skolene.
 • Rådgivningstjenesten i grunnskolen styrkes for å sikre gode valg og en god overgang mellom grunnskole og videregående skole.
 • Kommunen arbeider sammen med næringslivet for å gi ungdom bedre kunnskap om ulike fagretninger og yrkesvalg.
 • Flere skal velge yrkesfag, blant annet gjennom innføring av mentorordninger, obligatoriske hospiteringsdager på yrkesfaglige linjer og støtte e til gjennomføring av lokale yrkesfagmesser.
 • At flere ungdommer velger utradisjonelt på yrkesfag slik at vi ikke får rene gutte- og jentefag
 • Det satses på digital kompetanse slik at alle elever utvikler digitale ferdigheter.
 • Digitale verktøy skal være et supplement til standard læringsmateriale og ikke en erstatning.
 • Skolegårder og uteområder oppgraderes så de er funksjonelle og attraktive å oppholde seg i for elevene, også på ungdomstrinnene.
 • Alle skoler og uteområder skal være universelt utformet og ha god tilgang til moderne hjelpemidler for elever med spesielle behov. Ansatte skal ha opplæring i bruk av hjelpemidlene.
 • Arbeidet med digital trygghet må forsterkes.
 • Det ansettes driftsoperatører ved skolene med fokus på vedlikehold av bygg. Det knyttes lærlinger til dette.
 • Kommunen må påvirke fylkeskommunen til å bedre skoleskyssen for elever i videregående skole som bor i kommunen.
To skolebarn holder hender og smiler på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen (SFO) må gi et godt tilbud, med mulighet for lek, omsorg, fellesskap, fysisk aktivitet, kreativitet og tilbud om leksehjelp med kvalifisert personale. Betaling for SFO må holdes på et nivå som ikke ekskluderer barn pga foresattes økonomi. Foresatte må oppleve at de får et godt tilbud for pengene. 

Asker Arbeiderparti vil at:

 • Askerskolen skal gi barn med spesielle behov den hjelpen de trenger i SFO, og også gi tilbud om transport ved behov.
 •  Det skal være søskenrabatt for familier med barn i både SFO og barnehage. Kommunen skal ha gode og treffsikre ordninger med redusert pris i SFO for barn i husholdninger med lave inntekter.
 • Det samarbeides lokalt med kulturskole og lokale idrettslag for å få til et bedre tilbud i SFO-tiden uten at det skal koste ekstra.

Etter skoletid

Asker skal være en god kommune for barn og unge. Arbeiderpartiet vil bidra til at alle som vokser opp her skal få mulighet til en meningsfull fritid, også de som ikke driver med organisert idrett. Asker Arbeiderparti ønsker et godt og inkluderende miljø for barn og unge.

Arbeiderpartiet vil jobbe for at:

 • Det skal settes inn flere og sterkere tiltak for å forbedre situasjonen for barn og ungdom med dårlig råd.
 • Barn og unge skal tas med på råd i spørsmål som er viktige for dem.
 • Ungdomsrådet og De unges kommunestyre må sikres nok ressurser til å kunne ivareta barn og unges medinnflytelse på en god måte.
 • Kommunen utvider ordningen med sommerjobber for ungdom.
 • Kommunen skal gi tilbud til ungdom med spesielle behov fram til avsluttet videregående i samarbeid med fylket.
 • Barnevern, PPT og helsestasjonene må få nok ressurser slik at de kan gi rask hjelp til dem som trenger det.
 • Barnevern, ungdomspsykiatri og rusforebygging skal styrkes på flerkulturell kompetanse.
 • Utekontakten styrkes med et godt og likeverdig tilbud over hele kommunen.
 • Innsatsen for å hindre at ungdom faller utenfor arbeid og utdanning styrkes, og sørge for god oppfølging av denne gruppen.
 • Ordningen med å holde barnetrygden utenfor inntektsgrunnlaget ved utregning av sosialstønad videreføres.
 • Innsatsen for å rekruttere gode og trygge fosterhjem styrkes.
 •  Det skal opprettes flere rusfrie møteplasser for unge og møteplassene kan knyttes opp mot skolene i nærmiljøene.  
 •  Ungdomsklubbene/fritidsklubbene bør få mer bemanning slik at de kan holde åpent oftere og de bør rette seg mot all ungdom under 20 år.  
 •  Helsestasjonene for barn og unge bør ha åpent flere dager i uken, og hvis behov, også på ettermiddagen.  
 • Det sikres rusforebyggende tiltak og lavterskel tilbud som hjelp for ungdommer som sliter med rus

Er du enig med Asker Arbeiderparti om En trygg oppvekst og god utdanning for alle.?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker