Helse- og omsorgstjenester med kvalitet.

Asker kommune skal ha et godt helsetilbud til alle innbygger.

Asker kommune skal ha et godt helsetilbud til alle innbyggere i nærheten av der de bor. Innbyggerne i Asker skal være trygge på at de får tilgang til et helsetilbud når de trenger det uavhengig av alder og inntekt. Legevakten er viktig for innbyggerne når fastlegen ikke har kontortid. Asker kommune skal derfor ha god og tilgjengelig legevakt hele døgnet. 

Arbeiderpartiet vil jobbe for at:

 • Legevaktene på Bærum sykehus og på Bråset må styrkes.
 •  Det skal bli gratis for unge under 18 å gå til fastlege og legevakt på linje med tannlege.

Barn og unges helse

Grunnlaget for god helse legges tidlig. Helsestasjoner og skolehelsetjenesten er en viktig bidragsyter for trygghet, trivsel og forebygging av psykiske og fysiske plager. Helsestasjonene for barn og ungdom utgjør derfor et viktig tilbud.

Arbeiderpartiet vil jobbe for at:

 • Kommunen øker kompetansen om rus og spiseforstyrrelser i helsestasjons-, skolehelsetjenesten og blant ansatte som er i kontakt med barn og unge. Alle skoler skal ha fokus på forebygging av spiseforstyrrelser, rusproblemer og mobbing.
 • Det ansettes flere menn i alle tjenester innen barnevern og øvrige helse- og omsorgstjenester.
 • Det innføres en prøveordning med en egen helsestasjon for gutter.
 • Lavterskeltilbud rettet mot barn og unge som sliter med psykiske utfordringer styrkes.

Et godt liv for pensjonister

Antall pensjonister vil øke betydelig framover i Asker. Det store flertallet av pensjonister har god helse og betydelige ressurser som særlig kommer til nytte i frivilligheten. Kommunen skal blant annet gjennom innbyggertorgene legge til rette for møteplasser og tilbud som både skaper kontakt, men også åpner for aktivitet der pensjonister kan være drivkreftene.

 Før eller senere får de aller fleste av oss behov for hjelp og støtte fra samfunnet. Det skal være godt å bli gammel i Asker. Målet er at alle som bor i Asker skal ha en trygg og god alderdom. De fleste vil helst bo hjemme så lenge som mulig. Når behovet melder seg, må kommunen ha et tilbud som sikrer en forsvarlig bosituasjon og kommunen må stille opp med nødvendig assistanse i form av personale og velferdsteknologi. 

For at de som bor på institusjon skal sikres gode tjenester, må det være nok ansatte med tilstrekkelig kompetanse, både faglig og språklig. Helsetjenesten ved livets slutt skal gi god behandling og verdighet. 

Det er viktig at kommunen har en god dialog med pårørende for å sikre et best mulig liv for den som bor på institusjon eller bor hjemme, men pårørende skal være et supplement til de kommunale tjenestene, ingen erstatning. Flere rammes av demens, også noen i yngre alder. Å plassere yngre syke mennesker på sykehjem er ikke verdig.

Arbeiderpartiet vil jobbe for at:

 • Grunnbemanningen i eldreomsorgen skal økes, slik at eldre får den hjelpen de trenger når de trenger det. Heltidsstillinger skal være hovedregelen.
 • Kommunen skal oppskalere sin satsing på velferdsteknologi.
 • Alle som har behov for det, skal få tildelt tilrettelagt bolig, omsorgsbolig eller sykehjemsplass når de trenger det, uten å måtte stå på venteliste. Ektepar og samboere skal få dele bolig/ sykehjemsplass, dersom de ønsker det.
 • Institusjonene tilbyr god og næringsrik mat og gode måltidsopplevelser.
 • Sykehjemmene skal ha kjøkken og ernæringsfaglig kompetanse. Vi ønsker et mattilbud som bedre kan fange opp og etterkomme individuelle ønsker og behov, og som er tilpasset lokal kultur og mattradisjon.
 • Alle institusjonene skal ha et godt kultur og fritidstilbud med naturopplevelser. Beboerne på institusjoner skal så langt det er mulig få opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
 • Tilbudet til demente skal bedres og kompetansen i demensomsorgen må styrkes.
 • Kommunen vurderer tilbud som demenslandsbyer eller samarbeider med andre kommuner for å tilby dette.
 • Innbyggertorgene i samarbeid med frivillighetene skal videreutvikle gode og inkluderende møteplasser i nærmiljøet, og legge til rette for aktiviteter for folk i alle aldre.
 • Det legges til rette for seniorboliger og bolig for personer med funksjonsnedsettelser tilknyttet tettstedene i kommunen.
To leger/sykepleiere står og diskuterer innholdet i en mappe. Foto: Øivind Haug

Tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser

Mange mennesker med funksjonsnedsettelser er avhengig av flere typer tjenester fra kommunen i løpet av livet. Det er derfor viktig med gode overganger og god koordinering i tjenestetilbudet over hele kommunen.

Arbeiderpartiet vil at:

 • Kommunen etablerer nok boliger for personer med funksjonsnedsettelser.
 • Alle publikumsbygg med helsetjenester skal være universelt utformet og ha HCparkering.
 • Det må sikres et godt avlastningstilbud og aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelser.

Styrke krisesentrene og øke innsatsen mot vold.

Mange barn, unge og voksne blir utsatt for vold og overgrep. I ungdataundersøkelsen for 2020 sier 20 prosent av norske ungdom at de har blitt utsatt for vold fra en jevnaldrende. 

1 av 10 norske kvinner sier at de er blitt utsatt for «alvorlig fysisk vold» i nære relasjoner. Kommunen har en viktig rolle i å utvikle og sikre god drift av krisesentrene. 

Asker Arbeiderparti vil at:

 • Forebygging av vold og overgrep må tas tak i så tidlig som mulig, på helsestasjoner, i barnehage og skole.
 • Det etableres et undervisningsopplegg i barnehage og skole for å forebygge vold.
 • Den kommunale innsatsen for å forebygge vold skal styrkes, og da særskilt vold i nære relasjoner.
 • Krisesentrene må sikres forsvarlig tilbud og drift.

Psykisk helse – bedre tjenester

 Innenfor rus og psykisk helse er det særlig viktig å ha et differensiert tjenestetilbud som støtter opp under brukernes behov, fra institusjon til egen bolig, aktiviteter og arbeid. 

Psykisk helse og rus må ses i sammenheng. Innsatsen med å forebygge rusbruk blant barn og unge må økes. 

Antallet som tar sitt liv er dessverre høyt. Mange av disse er menn. Det er viktig at kommunen har et hjelpetilbud til dem som trenger det, uten ventetid. 

De frivillige organisasjonene utgjør en svært verdifull ressurs og lyttepost. Det er viktig at kommunen samarbeider med dem i utviklingen av tjenestetilbudene.

Asker Arbeiderparti vil at:

 • Ansatte innenfor pleie- og omsorg, rus og psykisk helsevern skal få regelmessig etter- og videreutdanning.
 • • Lavterskeltilbudene for psykiske lidelser i Asker skal styrkes. Psykisk helsehjelp skal være lett tilgjengelig på kommunenivå uten henvisning. Minst ett tilbud skal være døgnbasert i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 • Tilbudet til innbyggere som har gjennomført rusbehandling skal bygges ut.
 • Det innføres en forsøksordning med psykiatrisk legevakt i kommunene for å møte akutthenvendelser innenfor psykisk helse.
 • Alle skal sikres umiddelbar hjelp ved selvmordsfare.

Er du enig med Asker Arbeiderparti om Helse- og omsorgstjenester med kvalitet.?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker