Inkludering og mangfold

Asker skal også i fremtiden være en kommune for mangfold hvor alle skal være en del av fellesskapet

Asker skal også i fremtiden være en kommune for mangfold hvor alle skal være en del av fellesskapet. Innbyggere med bakgrunn fra ulike kulturer er en berikelse for kommunen. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle får muligheten til å delta i samfunnslivet og bli en del av et inkluderende fellesskap. Dette krever også at kommunen har en god plan for integrering av flyktninger og asylsøkere som blir bosatt i Asker. 

Asker Arbeiderparti vil jobbe for at:

  • Kommunen skal ha en målrettet og god integreringsprosess fra dag en for alle som har fått opphold.
  • Kommunen skal ha et gratis tilbud innenfor kultur og idrett til alle voksne flyktninger og asylsøkere som bosettes i kommunen.
  • Det må etableres et forløp som får nyankomne raskere ut i jobb.
  • Kommunen samarbeider med lokale idrettsforeninger for å sikre plasser til flyktninger i idrettslagene.
  • Introduksjonsprogrammet for å sikre deltakerne tilpasset opplæring, samt mulighet for raskere og kortere løp gjennomgås og forbedres.
  • Det innføres gratis reiserett på kollektivtransport for flyktninger inntil oppholdskort er mottatt.
  • Det sikres flere muligheter til å kombinere språkopplæring for nyankomne ut i bedrift.
  • Sikre asylsøkere med avslag på asylsøknad mulighet til helsehjelp mens de venter på å returnere.
  • Legge til rette for en best mulig fordeling i kommunen av flyktninger og asylsøkere, som et bidrag til bedre integrering.
To smilende jenter på ungdomstrinnet gjør skolearbeid sammen. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Asker Arbeiderparti om Inkludering og mangfold?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker